مدیر عامل / هیأت مدیره


نام و نام خانوادگی سمت
علی ناظران
مجيد طبسي
احسان اله اژدری سرپرست